ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานส่วนตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี